Button Text

Privacy & Disclaimer

PRIVACY

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze privacy verklaring is opgesteld om je te informeren over hoe VP-Nederland B.V. met persoonsgegevens omgaat.

Contactgegevens                                                                                                                               De persoonsgegevens worden verwerkt door:

VP-Nederland B.V.

Philipsstraat 14

3833 LC Leusden

T.  085 060 26 80

info@vp-nederland.nl

VP-Nederland B.V. verkrijgt persoonsgegevens, bijvoorbeeld door de gegevens die je aan ons worden verstrekt via de website, e-mail, telefoon of VP-App.

Persoonsgegevens                                                                                                                    

VP-Nederland B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-       NAW-gegevens

-       contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer

-       geboortedatum en -plaats

-       organisatie

Doeleinden

VP-Nederland B.V. verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden, zoals:

-       Het verstrekken van informatie;

-       Het onderhouden van contact;

-       Communicatie via e-mail, telefoon of de VP-App;

-       Een goede en efficiënte dienstverlening;

-       Het verrichten van administratieve handelingen;

-       Het verbeteren van de dienstverlening;

-       Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Beveiliging persoonsgegevens

VP-Nederland B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik, neem dan contact met ons op.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

VP-Nederland B.V. kan in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen met derden. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met VP-Nederland B.V. en mogen deze persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerder vernoemde doeleinden. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer VP-Nederland B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn, gegevens en inzage

VP-Nederland B.V. zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zo lang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat VP-Nederland B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Er is recht op inzage van de persoonsgegevens die VP-Nederland B.V. heeft en er kan vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar worden gemaakt. VP-Nederland B.V. reageert binnen vier weken op dit verzoek.

Toegang website

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan er worden gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Dergelijke gegevens worden door VP-Nederland B.V. te allen tijde vertrouwelijk behandeld. VP-Nederland B.V. neemt voldoende beveiligingsmaatregelen, die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

VP-Nederland B.V. maakt op de website gebruik van functionele cookies om haar dienstverlening te verbeteren.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden in dit document bekend gemaakt. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd. VP-Nederland B.V. raadt aan om deze verklaring geregeld te lezen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Vragen

Mocht je vragen hebben n.a.v. deze privacy verklaring, neem dan contact op met VP-Nederland B.V.:

T. 085 060 26 80

info@vp-nederland.nl

DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.vp-nederland.nl, die wordt beheerd door VP-Nederland B.V.  

Door het bezoeken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. VP-Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

Informatie op onze websites
VP-Nederland B.V.  doet zijn uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. VP-Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de informatie op deze websites op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de websites verstrekte juridische informatie is van algemene aarden dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. De informatie op onze websites gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Functioneren website
VP-Nederland B.V. stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan VP-Nederland B.V. niet garanderen dat de websites te allen tijde toegankelijk zijn, naar behoren functioneren en/of vrij zijn van virussen. VP-Nederland B.V. vraagt uw begrip hiervoor.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van VP-Nederland B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de websites. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van VP-Nederland B.V.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. VP-Nederland B.V. heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

Wijzigen van deze disclaimer

VP-Nederland B.V. houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.