Button Text

Algemene Voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur VP-Nederland B.V (hierna: VP-Nederland) gevestigd aan de Philipsstraat 14 te Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90804732.

ALGEMENE VOORWAARDEN VP-NEDERLAND B.V. 

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.  Algemene Voorwaarden: het bepaalde in dit document;

b. Opdracht/Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten onder toepassing van de Algemene Voorwaarden;

c. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

d. Opdrachtnemer: VP-Nederland, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die partij is bij de Opdracht/Overeenkomst;

e. Werkzaamheden: het geheel aan activiteiten verricht onder de Opdracht/ Overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen;

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten Werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen als gevolg van wet- en regelgeving.

 

Artikel 3 - Totstandkoming en duur Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen.

3.2 De in artikel 3.1 bedoelde Overeenkomst is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 De Overeenkomst geldt voor de duur zoals door partijen is overeengekomen. De Overeenkomst eindigt in ieder geval bij beëindiging en/of voltooiing van de Werkzaamheden.

3.4 Het is partijen toegestaan om de Overeenkomst alsmede alle aanpassingen daarop elektronisch te ondertekenen. Tevens is het ieder der partijen toegestaan om een ander exemplaar van hetzelfde document te ondertekenen. Wijzigingen op de Overeenkomst dienen door beide partijen schriftelijk overeen te worden gekomen.

 

Artikel 4 - Informatie door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld alle informatie, (hulp)middelen en assistentie (waaronder toegang tot bescheiden, systemen, panden en mensen) te (laten) verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer is verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

4.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.

4.3 Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is gebleken, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen en is Opdrachtnemer daarnaast bevoegd om de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren als zelfstandig opdrachtnemer en niet als werknemer, agent, partner van Opdrachtgever of in de vorm van een joint venture. Partijen zijn op geen enkele wijze gerechtigd, gemachtigd of bevoegd om de wederpartij te binden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt door welke bij zijn werkzame of aan zijn verbonden persoon of personen de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:403 lid 2,7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Opdrachtnemer op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd.

5.3 De Opdracht zal door Opdrachtnemer worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende wet- en regelgeving, daaronder begrepen de voor hen geldende gedrags- en beroepsregelgeving. Opdrachtnemer en/of de betrokken beroepsbeoefenaar is/zijn nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.

5.4 De door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden beperken zich tot hetgeen tussen partijen is overeengekomen en zullen niet specifiek gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer dit onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Opdrachtnemer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraude melding die voortvloeien uit de voorde bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels.

5.5 Het is Opdrachtnemer toegestaan om gedeelten van de Werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit te besteden aan andere dienstverleners. Niettemin zal alleen Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de (uitvoering van de) Werkzaamheden en de overige verplichtingen op grond van de Opdracht.

5.6 De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht genoemde termijnen zijn steeds richt termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever meer of andere Werkzaamheden zijn verricht dan waartoe opdracht is verstrekt, wordt aan de op die Werkzaamheden betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat die Werkzaamheden krachtens aanvullende opdracht zijn verricht, mits die aantekeningen (onder meer) betrekking hebben op tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (mede) in verband met bedoelde Werkzaamheden gevoerd overleg. Indien de hiervoor bedoelde Werkzaamheden zijn verricht ter voldoening aan de voor Opdrachtnemer uit artikel 5.3 voortvloeiende verplichtingen, is Opdrachtnemer bevoegd die Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook al ontbreken de hiervoor bedoelde aantekeningen.

Artikel 6 - Geheimhouding

6.1 Het is partijen niet toegestaan om de inhoud en het bestaan van de Overeenkomst aan derden openbaar te maken. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle in verband met de uitvoering van de Opdracht verkregen gegevens, waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs behoren te kennen.

6.2 In afwijking van artikel 6.1 is het ieder der partijen echter wel toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken, indien deze:

a. anders dan op grond van de niet-nakoming van de Overeenkomst algemeen bekend is of bekend wordt;

b. nadien door een der partijen wordt ontvangen van een derde die, voor zover de ontvanger bekend is, met betrekking tot die informatie jegens de openbaar makende partij geen geheimhoudingsverplichting draagt;

c. ten tijde van openbaarmaking reeds aan de ontvanger bekend was of daarna onafhankelijk werd gecreëerd;

d. voor zover noodzakelijk, openbaar wordt gemaakt teneinde de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van de ontvanger af te dwingen;

e. op grond van de toepasselijke wetgeving, de rechtsorde of beroepsregelgeving openbaar moet worden gemaakt;

f. informatie van belang is in een (gerechtelijke) procedure waarin een der partijen namens zichzelf optreedt.

6.3 Opdrachtnemer is gehouden de voor hem uit de artikelen 6.1 en 6.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem bij de uitvoering van de Opdracht op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden. De geheimhoudingsplicht van dit artikel geldt niet tegenover de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden.

6.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan om, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, informatie van of over Opdrachtgever te verstrekken aan, te verkrijgen van en te delen met andere dienstverleners, die deze informatie vervolgens, net als Opdrachtnemer, mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken voor doeleinden die verband houden met:

(i) het uitvoeren van de Opdracht;

(ii) het voldoen aan toezicht vereisten en/of wettelijke verplichtingen waar Opdrachtnemer aan onderworpen is;

(iii) het voorkomen van belangenverstrengeling;

(iv) risicobeheer en kwaliteitsbeoordelingen van en door Opdrachtnemer;

(v) interne (financieel-)administratieve doeleinden van Opdrachtnemer;

(vi) het verbeteren van bestaande dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening door Opdrachtnemer;

(vii) IT-doeleinden waaronder het niet-herleidbaar en geanonimiseerd gebruik in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of benchmarkonderzoek.

 

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

7.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Alle intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de Opdracht aan Opdrachtgever toebehoorden, blijven toebehoren aan Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtnemer verleent, met het oog op de auteursrechten, databankrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend, waar en wanneer dan ook, ten aanzien van de resultaten van de verrichte Werkzaamheden, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht omvat al het gebruik van de resultaten van de Werkzaamheden binnen het doel waarvoor en de personen voor wie deze resultaten zijn opgesteld. Gebruik van de resultaten buiten het doel van de Overeenkomsten het verstrekken aan andere personen voor wie deze resultaten volgens de Overeenkomst zijn opgesteld, kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Het gebruiksrecht wordt op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever om niet verleend, welke verlening door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 

Artikel 8 - Vergoeding

8.1 De vergoeding voor de krachtens de Opdracht te verrichten Werkzaamheden zal worden berekend op basis van de aan die Werkzaamheden bestede tijd vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Opdrachtgemaakte kosten - daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’-uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Opdracht op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden – niet in de vergoeding begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De vergoeding wordt verschuldigd naarmate de Werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Opdracht verrichte Werkzaamheden.

8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de Opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer bevoegd de vergoeding dienovereenkomstig aan te passen.

8.3 De vergoeding, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de Opdracht op grond van artikel 5.5 ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4 Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de Werkzaamheden verschuldigde vergoeding, in voorkomend geval vermeerderd met de in artikel 8.1 bedoelde kosten.

8.5 Indien Opdrachtnemer op grond van de toepasselijke wetgeving, juridische procedures of een overheidsmaatregel verplicht is om met betrekking tot de Werkzaamheden of de uitvoering van de Opdracht informatie te verstrekken of (voormalige) partners/ werknemers als getuige te laten optreden, dan dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle professionele uren en onkosten (waaronder redelijke externe en interne kosten van rechtsbijstand) te vergoeden die zijn besteed c.q. gemaakt om aan het verzoek tegemoet te komen, tenzij en voor zover Opdrachtnemer zelf partij is bij de procedure of het onderwerp van het onderzoek is.

 

Artikel 9 - Betaling en zekerheid

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente over de periode vanaf de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 9.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.

9.3 Alle door Opdrachtnemer in verband met de niet of niet-tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling of (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd haar overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is aangegaan, zijn zij, indien en voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

9.6 Opdrachtnemer is bevoegd ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde of bewerkte stukken of bescheiden achter te houden tot dat Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de Opdracht of de (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan, behoudens indien en voor zover het belang van Opdrachtgever zwaarder weegt.

 

Artikel 10 - Reclames

10.1 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren.

10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.

10.3 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd het factuurbedrag aan te passen.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever (en eventueel andere aan Opdrachtgever verbonden partijen ten behoeve waarvan Werkzaamheden worden verricht), welke het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst (wanprestatie), dan wel onrechtmatige daad of anderszins op grond van de wet. De voornoemde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van drie (3) maal het bedrag van de vergoeding, dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de Werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen de vergoeding in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf (12) maanden waarin die Werkzaamhedenzijn verricht.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat (i) Opdrachtgever niet heeft voldaan aanzijn uit de artikelen 4.1 en 4.2 voortvloeiende informatieverplichting of doordat (ii) de door Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar is gebleken.

11.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld of een omstandigheid die niet krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.4 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade van die derden, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, tenzij Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

11.6 De in de voorgaande leden van dit artikel 11 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde andere dienstverleners, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of werknemers van Opdrachtnemer die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

11.7 De Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen één (1) jaar nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken, ter zake bij Opdrachtnemer schriftelijk heeft geprotesteerd.

11.8 De in lid 1 van dit artikel 11 neergelegde beperking is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt dooropzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

11.9 Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de Werkzaamheden of anderszins voortvloeiend uit de Overeenkomst, uitsluitend uitoefenen tegen Opdrachtnemer en niet tegen andere dienstverleners dan wel tegen aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of werknemers.

Artikel 12 - (Tussentijdse) beëindiging Overeenkomst

12.1 Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, met inachtneming van een redelijke termijn door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Daarnaast is het Opdrachtnemer toegestaan om de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien hij (i) in redelijkheid en billijkheid vaststelt dat hij niet meer in staat is om de Werkzaamheden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving óf de van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels óf om onafhankelijkheidsredenen uit te voeren, of (ii) wanneer na aanvaarding of continuering van de Opdracht informatie bekend wordt die, was deze hem bekend geweest op het moment van aanvaarding of continuering van de Opdracht, ertoe zou hebben geleid dat Opdrachtnemer de Opdracht niet of in gewijzigde vorm zou hebben aanvaard of gecontinueerd, tenzij Opdrachtnemer in staat is om de Overeenkomst met Opdrachtgever op afdoende wijze aan te passen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.3 Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt beëindigd, is hij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de Overeenkomst wordt gevorderd.

12.4 Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven na afloop of beëindiging onverkort van kracht.

 

Artikel 13 - Klachten

13.1 Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Opdrachtnemer verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een klacht omtrent de uitvoering van de Opdracht in te dienen bij de Klachtencoördinator van Opdrachtnemer. De klacht dient te worden gericht aan onderstaand adres, dan welgericht te worden per e-mail aan klachten@vp-nederland.nl. Opdrachtnemer zal de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in behandeling doen nemen en zal Opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk van het resultaat van de behandeling van de klacht in kennis doen stellen.

Klachtencoördinator VP-Nederland B.V.

Philipsstraat14

3833 LC Leusden

 

Artikel 14 - Bescherming Persoonsgegevens

14.1 Voor zover Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) verwerkt (‘Persoonsgegevens’), stelt Opdrachtnemer het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

14.2 Opdrachtnemer kan Persoonsgegevensbetreffende en/ of verstrekt door Opdrachtgever onder meer verwerken (i) in het kader van de Opdracht, (ii) in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, (iii) in verband met ondersteuning van de dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, (iv) in relatie tot het instellen van of verdedigen tegen een rechtsvordering alsmede, (v) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden.

14.3 Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals hiervoor in artikel 14 lid 2 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (‘Privacywetgeving’), waaronder onder meer wordt verstaan de AVG en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (‘UAVG’). Opdrachtnemer kan Persoonsgegevens delen met derden die Opdrachtnemer inschakelt bij de (ondersteuning van de) dienstverlening door Opdrachtnemer. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in overeenstemming is met de Privacywetgeving. Opdrachtnemer heeft een Privacy Officer aangesteld (privacy@vp-nederland.nl).

14.4 Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Opdrachtnemer en neemt daarbij alle wettelijke verplichtingen die conform de Privacywetgeving op Opdrachtgever rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun Persoonsgegevens aan Opdrachtnemer en de verwerking daarvan door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

14.5 Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang, daarbij rekening houdend met de risico’s die aan de verwerking van de Persoonsgegevens, mede gelet op de aard daarvan, verbonden zijn.

14.6 Opdrachtnemer zal waar het door Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens betreft, Opdrachtgever informeren indien (i) een verzoek van betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten wordt ontvangen, (ii) een klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de Persoonsgegevens wordt ontvangen, en (iii) Opdrachtnemer een melding doet op grond van artikel 33 of 34 AVG.

14.7 Opdrachtgever zal, indien Opdrachtnemer dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan de Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie en medewerking in relatie tot uitoefening van rechten van betrokkene en eventuele inbreuken in verband met Persoonsgegevens.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Alle rechtsverhoudingen (zowel contractueel als niet-contractueel) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiend uit de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 16 - Overige bepalingen

16.1 De titels van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn alleen bedoeld om het leesgemak te vergroten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

16.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende (twaalf) 12 maanden daarna.

16.3 Indien blijkt dat enige bepaling van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins on-afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

16.4 Het is geen van partijen toegestaan om de naam, logo’s of handelsmerk van de andere partij in het openbaar te gebruiken of daarnaar te verwijzen zonder voorafgaande instemming van de andere partij, met dien verstande dat het Opdrachtnemer is toegestaan de naam van Opdrachtgever te gebruiken om haar te identificeren als een van haar cliënten.

16.5 Indien (medewerkers van) Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht(en), draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek.