Button Text

Diensten

VP-Nederland biedt naast de bestaande abonnementen onderstaande aanvullende diensten:

Trainingen Management & Leidinggevenden
Teamtraining
Survey medewerkerstevredenheid
VP-adviseur op locatie
Mediation
Klachtencommissie
Onderzoekscommissie
Juridische ondersteuning
Arbitrage
RI&E advies
Coaching
Trainingen Management & Leidinggevenden

VP-Nederland organiseert trainingen gericht op het optimaliseren van communicatie en persoonlijk leiderschap. Onze ervaren trainers kunnen de directie en leidinggevenden voorzien van praktische tips en handvatten voor het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag binnen uw organisatie.

Onze trainingen zijn op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften en wensen van uw organisatie. Of het nu gaat om het voeren van moeilijke gesprekken, het herkennen van signalen van ongewenst gedrag of het creëren van een veilige werkomgeving.

Teamtraining

VP-Nederland denkt met u mee over een op maat gemaakte training voor uw medewerkers. Zo ontwikkelen wij trainingen waar medewerkers leren hun grenzen te (her)kennen, bewaken en benoemen en geeft ons deskundige team training in het geven en ontvangen van feedback.

Door onze concrete aanpak worden uw medewerkers betrokken, waardoor er draagvlak voor een veilige werkomgeving en open cultuur ontstaat. Deze bewustwording van integer en gewenst gedrag en het inzicht dat elke medewerker hier actief een bijdrage aan levert, zorgt dat uw medewerkers zich veilig voelen binnen uw organisatie. 

Survey medewerkerstevredenheid

VP-Nederland heeft een medewerkerstevredenheid onderzoek ontwikkeld. Hiermee kunt u de tevredenheid onder uw medewerkers onderzoeken.

Als u kiest voor een Premium abonnement dan dient deze survey medewerkerstevredenheid als startpunt op weg naar Goed Werkgeverschap.

Deze dienst is een waardevolle aanvulling op uw Basic abonnement.

VP-adviseur op locatie

De VP-adviseur op locatie is benaderbaar, onafhankelijk, heeft ruim ervaring en is deskundig op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

De VP-adviseur ervaart de cultuur binnen uw organisatie tijdens zijn/haar aanwezigheid en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

U kunt onze VP-adviseurs al inhuren vanaf een vast dagdeel (4 uur) per maand.

Mediation

Er zijn situaties waarin een organisatie en medewerker of medewerkers onderling niet tot een oplossing kunnen komen. Mocht hier sprake van zijn, dan kunt u gebruik maken van een mediator uit ons netwerk. Deze zorgt ervoor dat beide partijen tot elkaar komen en een oplossing tot stand komt.

De ervaring van onze onafhankelijke mediators met conflictenbemiddeling als gevolg van ongewenst gedrag, helpt bij het overeenkomen van een schikking, wat doorgaans een betere oplossing is dan een rechtszaak.

Klachtencommissie

Als uw medewerker ongewenst gedrag ervaart of signaleert binnen uw organisatie kan uw medewerker terecht bij de vertrouwenspersoon. VP-Nederland adviseert in eerste instantie een klacht intern op te lossen naar tevredenheid van beide partijen.

De situatie kan dusdanig zijn, dat uw medewerker eventueel met begeleiding van de vertrouwenspersoon een officiële klacht wil indienen bij de klachtencommissie.

VP-Nederland kan voor u een professionele klachtencommissie samenstellen.

Een klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee onafhankelijke leden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over:

  • de (on-)gegrondheid van de klacht;
  • het nemen van maatregelen en te nemen besluiten.
Onderzoekscommissie

Bepaalde situaties vereisen een diepgaand onderzoek. Bij gevallen van ongewenst gedrag is het van belang om hoor en wederhoor toe te passen. Een dergelijk onderzoek dient uitgevoerd te worden door ervaren deskundigen.

VP-Nederland stelt voor u een op maat gemaakte onderzoekscommissie samen in overleg met uw organisatie.

Wij beschikken over een breed netwerk van deskundigen, waaronder arbo-artsen, psychologen, arbeidsrechtjuristen en advocaten, die afhankelijk van de aard van het ongewenste gedrag kunnen plaatsnemen in de onderzoekscommissie.

Juridische ondersteuning

Soms vraagt een situatie om juridisch advies en is snel handelen vereist.

VP-Nederland heeft toegang tot arbeidsrechtjuristen en advocaten met als specialisatie niet integer en ongewenst gedrag.

Arbitrage

Er zijn situaties waarin een organisatie en medewerker niet tot een oplossing kunnen komen, mediation geen uitkomst biedt en de aanbeveling van de klachtencommissie niet tot een bevredigende oplossing leidt. Vaak lijkt in deze gevallen de gang naar de rechter de enige optie.

Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid: arbitrage. Dit is een vorm van rechtspraak die bij wet is geregeld en waarbij één of meerdere arbeidsrechtdeskundigen, ook wel arbiters genoemd, een bindende uitspraak doen. Organisatie en medewerker komen overeen dat het oordeel van de arbiter(s) bindend is en dat het vonnis uitvoerbaar is, zonder dat hoger beroep mogelijk is.

Arbitrage kan uitkomst bieden bij gevoelige geschillen, waarbij beide partijen belang hebben bij vertrouwelijkheid in plaats van de openbaarheid van een rechtszaak. Ook kan het een goede optie zijn als u zelf aan het woord wilt komen, maar de juridische toetsing wilt overlaten aan een arbeidsrechtdeskundige. Deze onafhankelijke externe arbiter, een specialist op het gebied van arbeidsrecht, doet zelf onderzoek waarna snel een uitspraak volgt die niet wordt gepubliceerd.

Bij VP-Nederland hebben wij een netwerk van ervaren arbeidsrechtadvocaten die lid zijn van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Zij kunnen als onafhankelijk arbiter optreden.

RI&E advies

Organisaties met 1 medewerker of meer, zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is een belangrijk onderdeel hiervan. Met een RI&E worden de arbeidsrisico's in kaart gebracht, waarna een plan van aanpak wordt gemaakt om deze risico's te verminderen.

De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

Met een abonnement bij VP-Nederland voldoet u aan het PSA-deel (psychosociale arbeidsbelasting) van de Arbowet.

U kunt kiezen om het overige deel van de RI&E in kaart te brengen en deze uit te laten werken door onze deskundigen.

Heeft u een organisatie met meer dan 25 medewerkers, dan bent u verplicht de RI&E te laten beoordelen door een gecertificeerde arbokerndeskundige of arbodienst.

Coaching

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Psychisch verzuim beperken, werkplezier verhogen en het beste uit de medewerker halen, wordt bereikt door coaching.

Coaching is een effectief instrument voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. De organisatie heeft baat bij medewerkers, die hun potentieel benutten en goed in hun vel zitten. De totale kosten van een gemiddelde medewerker met een Burn-out liggen tussen de € 100.000,- en de € 120.000, - per jaar. Coaching draagt bij aan het behouden van tevreden medewerkers en zorgt voor duurzame inzetbaarheid. De professionele coaches van VP-Nederland hebben ruim ervaring met het coachen van medewerkers uit verschillende branches.

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting
Wilt u meer weten over een extra dienst? Neem dan gerust contact met ons op.
contact