Button Text
Survey medewerkerstevredenheid

VP-Nederland maakt gebruik van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hiermee kunt u de tevredenheid, openheid en sociale veiligheid onder uw medewerkers onderzoeken.

Bij een Premium abonnement is deze survey medewerkerstevredenheid het startpunt voor goed werkgeverschap. Deze dienst is een waardevolle aanvulling op uw Basic of Customized abonnement.

Trainingen Management & Leidinggevenden

VP-Nederland organiseert trainingen gericht op het optimaliseren van communicatie en persoonlijk leiderschap. Onze ervaren trainers voorzien de directie en leidinggevenden van praktische tips en handvatten voor het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag.

Onze maatwerk trainingen zijn afgestemd op de behoeften en wensen van uw organisatie. Of het nu gaat om het voeren van moeilijke gesprekken, het herkennen van signalen van ongewenst gedrag of het creëren van een veilige werkomgeving.

Teamtraining

VP-Nederland denkt met u mee over een maatwerk training voor uw medewerkers. Wij ontwikkelen trainingen waar medewerkers leren hun grenzen te (her)kennen, bewaken en benoemen en ons deskundige team geeft training in het geven en ontvangen van feedback.

Door onze concrete aanpak worden uw medewerkers betrokken, waardoor er draagvlak ontstaat voor een veilige werkomgeving en open cultuur. Deze bewustwording van integer en gewenst gedrag en het inzicht dat elke medewerker hier actief een bijdrage aan levert, zorgt dat uw medewerkers zich veilig voelen binnen uw organisatie. 

Vertrouwenspersoon op locatie

De vertrouwenspersoon op locatie is benaderbaar, onafhankelijk, heeft ruime ervaring en is deskundig op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

De externe vertrouwenspersoon ervaart de cultuur binnen uw organisatie tijdens zijn/haar aanwezigheid en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

U kunt onze vertrouwenspersonen op locatie al inhuren vanaf een vast dagdeel (4 uur) per maand.

Gespreksbegeleider of mediation

Er zijn situaties waarin een organisatie en medewerker of medewerkers onderling niet tot een oplossing komen. Mocht hiervan sprake zijn, dan kunt u gebruik maken van een gespreksbegeleider die met beide partijen om tafel zit om samen tot een oplossing te komen. U kunt ook gebruik maken van een MfN mediator uit ons netwerk. De onafhankelijke mediators hebben ervaring met conflictenbemiddeling. Zij helpen bij het overeenkomen van een schikking, wat doorgaans een betere oplossing is dan een rechtszaak.

Klachtencommissie

VP-Nederland adviseert in eerste instantie een klacht intern op te lossen naar tevredenheid van beide partijen. Het kan gebeuren dat uw medewerker, eventueel met begeleiding van de vertrouwenspersoon, een klacht over ongewenste omgangsvormen wilt indienen bij de klachtencoördinator van VP-Nederland.

De klachtencoördinator bekijkt samen met de melder en directie of de klacht alsnog intern kan worden opgelost en er (nog) geen klachtencommissie hoeft worden samengesteld. Eventueel kan mediation worden ingezet. De vertrouwenspersoon kan de melder ondersteunen bij dit proces. Ook de aangeklaagde kan bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon.

Indien de melder alsnog een officiële klacht bij de klachtencommissie wilt indienen, kunt u samen met VP-Nederland een onafhankelijke klachtencommissie samenstellen.

Een klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee onafhankelijke leden. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over:

  • de (on-)gegrondheid van de klacht;
  • het nemen van maatregelen en besluiten.

Onderzoekscommissie

Bepaalde situaties vereisen een diepgaand onderzoek. Bij gevallen van ongewenst gedrag is het van belang om hoor en wederhoor toe te passen. Een dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd door ervaren deskundigen.

VP-Nederland stelt in overleg met u een op maat gemaakte onderzoekscommissie samen.

Wij beschikken over een breed netwerk van deskundigen, waaronder arbo-artsen, psychologen, arbeidsrechtjuristen en advocaten. Afhankelijk van de aard van het ongewenste gedrag kunnen zij plaatsnemen in de onderzoekscommissie.

Juridische ondersteuning

Soms vraagt een situatie om juridisch advies en is snel handelen vereist.

VP-Nederland heeft toegang tot arbeidsrechtjuristen en advocaten met als specialisatie ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

Arbitrage

Er zijn situaties waarin een organisatie en medewerker niet tot een oplossing komen, mediation geen uitkomst biedt en de aanbeveling van de klachtencommissie niet tot een bevredigende oplossing leidt. Vaak lijkt in deze gevallen de gang naar de rechter de enige optie.

Er bestaat echter nog een andere mogelijkheid: arbitrage. Dit is een vorm van rechtspraak die bij wet is geregeld en waarbij een of meerdere arbeidsrechtdeskundigen, ook wel arbiters genoemd, een bindende uitspraak doen. Organisatie en medewerker komen overeen dat het oordeel van de arbiter(s) bindend is en dat het vonnis uitvoerbaar is, zonder dat hoger beroep mogelijk is.

Arbitrage kan uitkomst bieden bij gevoelige geschillen, waarbij beide partijen belang hebben bij vertrouwelijkheid in plaats van de openbaarheid van een rechtszaak. Ook kan het een goede optie zijn als u zelf aan het woord wilt komen, maar de juridische toetsing wilt overlaten aan een arbeidsrechtdeskundige. Deze onafhankelijke externe arbiter, een specialist op het gebied van arbeidsrecht, doet zelf onderzoek waarna snel een uitspraak volgt die niet wordt gepubliceerd.

Bij VP-Nederland hebben wij een netwerk van ervaren arbeidsrechtadvocaten die lid zijn van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Zij kunnen als onafhankelijk arbiter optreden.

RI&E

De Arbowet verplicht iedere werkgever om de risico’s omtrent de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen zijn organisatie in kaart te brengen middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Na het analyseren van de risico's wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. Als werkgever dient u te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen.

Onderdeel van de RI&E is het PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting). Met een Basic en Premium abonnement bij VP-Nederland voldoet u grotendeels aan het PSA-beleid van de Arbowet. Voor het overige deel en het Plan van Aanpak, staan onze gecertificeerde deskundigen klaar om uw RI&E aan te vullen en te actualiseren.

Coaching

Medewerkers zijn het grootste kapitaal van iedere organisatie. Psychisch verzuim beperken, werkplezier verhogen en het beste uit de medewerker halen, wordt bereikt door coaching.

Coaching is een effectief instrument voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. De organisatie heeft baat bij medewerkers die hun potentieel benutten en goed in hun vel zitten. De totale kosten van een gemiddelde medewerker met een burn-out liggen tussen de €100.000,- en de € 120.000, - per jaar. Coaching draagt bij aan het behouden van tevreden medewerkers en zorgt voor duurzame inzetbaarheid. De professionele coaches van VP-Nederland hebben ruime ervaring met het coachen van medewerkers uit verschillende branches.

Herstel & rehabilitatie

Aan het einde van een meldingsproces is er vaak veel gebeurd. Ook al is de melding zorgvuldig opgevolgd; de effecten kunnen lang invloed hebben binnen uw organisatie en binnen teams.

Het is voor de organisatie van belang dat alle betrokken partijen weer op een prettige en productieve manier met elkaar verder kunnen. Dit vraagt tijd; een periode van aandacht voor melder, aangeklaagde, teams en omgeving.

Met de inzet van deze dienst doet uw organisatie er alles om de terugkeer naar werk zo goed mogelijk te laten verlopen en vertrouwen in elkaar en uw teams weer te herstellen. Er is aandacht voor collegialiteit, werkplezier, herstel van vertrouwen en een aanspreekcultuur met als doel: rehabilitatie.

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting
Wilt u meer weten over een extra dienst? Neem dan gerust contact met ons op.
contact