Button Text

Gewenst Gedrag

Met een duidelijke gedragscode en bijbehorend protocol ongewenste omgangsvormen en integriteit draagt u bij aan een prettige en sociaal veilige werkomgeving. Zo weet iedere medewerker wat de norm is, wat acceptabel is en wat niet en hoe de procedure loopt wanneer er sprake is van een incident.

VP-Nederland biedt hulpmiddelen en expertise om u te helpen bij het realiseren van een gezonde en veilige omgeving. Een omgeving waar uw medewerkers zich goed voelen, zodat het risico op ziekteverzuim vermindert en zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Vormen van grensoverschrijdend gedrag

Pesten komt vaak voor en is niet altijd merkbaar. Uit onderzoek van CNV blijkt dat meer dan 2 miljoen werknemers in Nederland worden gepest op de werkvloer. Een kwart van alle werkenden (26%) heeft weleens te maken gehad met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag. Bijna 1 op de 5 medewerkers stelt dat de sfeer op de werkvloer slechter is geworden na de coronacrisis. Vrouwen en mannen komen vrijwel even vaak in aanraking met pesten.

Er is sprake van discriminatie wanneer mensen anders worden behandeld, achtergesteld of uitgesloten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Denk aan afkomst, geslacht, seksuele of politieke voorkeur, leeftijd, handicap of chronische aandoening, arbeidsrelatie, soort contract(deeltijd of fulltime, vast of tijdelijk), burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing. Ook het maken van foute grappen, kleinerende of kwetsende opmerkingen kunnen vallen onder discriminatie.

Discrimineren is bij wet verboden. Het is ongeoorloofd en ongewenst, beïnvloedt de werksfeer negatief en kan het imago van de organisatie schaden. 

Van de werkenden in Nederland krijgt 8% te maken met discriminatie. Medewerkers worden voornamelijk gediscrimineerd op afkomst, leeftijd en nationaliteit.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is iedere vorm van seksuele intimidatie (online en offline) en seksueel contact, die door de persoon aan wie het gericht is als ongewenst, intimiderend, storend, choquerend en/of vernederend wordt ervaren.

Seksueel getinte opmerkingen, berichten, gebaren en handelingen zijn vormen van seksuele intimidatie. Dit kan verbaal, non-verbaal en fysiek contact zijn; bijvoorbeeld aanraken, vastpakken, zoenen, aanranding, verkrachting en ook ongewenste seksueel getinte grappen, intieme vragen, gluren, stalken en het versturen van seksuele afbeeldingen.

Uit onderzoek van CNV (juni 2022) blijkt dat 30% van de werkende vrouwen te maken heeft gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% van de vrouwen heeft seksueel getinte opmerkingen gekregen van collega’s; bij de mannen is dit 18%. Ruim een kwart van degenen die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten. 

Een groot deel van deze groep heeft de seksuele intimidatie niet op de werkvloer besproken en geeft aan dat dit onderwerp überhaupt niet goed bespreekbaar is in de organisatie. Helaas bleek uit het onderzoek dat 41% niet naar een vertrouwenspersoon gaat, nadat er sprake is geweest van seksuele intimidatie.

Agressie en geweld zijn in de Arbowet opgenomen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht een beleid te voeren dat erop gericht is om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen. 

Er zijn 3 vormen van agressie:

1. Verbale agressie: bijvoorbeeld schelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder;

2. Fysieke agressie: bijvoorbeeld schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven;

3. Psychische agressie: bijvoorbeeld iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen.

Verbale, fysieke en psychische agressie kunnen leiden tot gezondheidsklachten, denk hierbij o.a. aan angstgevoelens en slaapproblemen. Daardoor bestaat het risico dat een medewerker zich (langdurig) ziek meldt. Een ziekmelding kan voorkomen worden als de medewerker in een vroeg stadium naar een vertrouwenspersoon gaat of het probleem bespreekbaar maakt binnen de organisatie.

Een cultuur, waar medewerkers zich durven uit te spreken, gerespecteerd worden en het beste uit zichzelf halen!

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting