Button Text

Gewenst Gedrag

Samen aan een gezonde en veilige omgeving werken waarin uw medewerkers zich prettig voelen, zodat ze optimaal kunnen presteren. Uw organisatie streeft naar een cultuur waarin medewerkers zich durven uit te spreken indien er sprake is van ongewenste omgangsvormen of er vermoedens zijn van misstanden.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor deze cultuur op de werkvloer. Met een duidelijke gedragscode en bijbehorend protocol ongewenste omgangsvormen draagt u bij aan een prettige en veilige werkomgeving. Zo weet iedere medewerker wat de norm is, wat acceptabel is en wat niet en wat de procedure is wanneer er sprake is van een incident.

VP-Nederland biedt tools en expertise om actief samen te werken aan het realiseren van deze doelen.

Vormen van grensoverschrijdend gedrag

Pesten komt vaak voor en is niet altijd merkbaar. Uit onderzoek van CNV blijkt dat meer dan 2 miljoen werknemers in Nederland wordt gepest op de werkvloer. Een kwart van alle werkenden (26%) heeft weleens te maken gehad met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag. Bijna 1 op de 5 medewerkers stelt dat de sfeer op de werkvloer slechter is geworden na de coronacrisis. Vrouwen en mannen komen vrijwel even vaak in aanraking met pesten.

Wanneer iemand ongelijk behandeld wordt op basis van afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap of chronische aandoening, politieke voorkeur, arbeidsrelatie, soort contract (deeltijd of fulltime, vast of tijdelijk), burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, dan kan er mogelijk discriminatie voorkomen. Er is sprake van discriminatie wanneer er ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt in de behandeling van mensen en er verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen. Ook het maken van foute grappen en kleinerende of kwetsende opmerkingen kunnen vallen onder discriminatie.

Discriminatie is bij wet verboden en kan grote gevolgen hebben voor de organisatie. Naast dat het ongeoorloofd en ongewenst is, beïnvloedt het de werksfeer negatief en kan het imago van de organisatie schaden.

Van de werkenden in Nederland krijgt 8% te maken met discriminatie. Medewerkers worden voornamelijk gediscrimineerd op afkomst, leeftijd en nationaliteit.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is iedere vorm van seksuele intimidatie (online en offline) en seksueel contact, die door de persoon aan wie het gericht is als ongewenst, intimiderend, storend, choquerend en/of als een vernedering wordt ervaren.

Opmerkingen, berichten, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn vormen van seksuele intimidatie. Dit kan verbaal, non-verbaal en fysiek contact zijn; bijv. aanraken, vastpakken, zoenen, aanranding, verkrachting en ook ongewenste seksueel getinte grappen, intieme vragen, gluren, stalken en het versturen van seksuele afbeeldingen.

Uit onderzoek van CNV (juni 2022) blijkt dat 30% van de werkende vrouwen te maken heeft gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% van de vrouwen heeft seksueel getinte opmerkingen gekregen van collega’s en bij de mannen is dit 18%. Ruim een kwart van degene die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten.

Een groot deel van deze groep heeft de seksuele intimidatie niet op de werkvloer besproken en geeft aan dat dit onderwerp überhaupt niet goed bespreekbaar is in de organisatie. Helaas bleek uit het onderzoek dat 41% niet naar een vertrouwenspersoon gaat, nadat er sprake is geweest van seksuele intimidatie.

Agressie en geweld zijn in de Arbowet opgenomen onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om agressie en geweld op de werkvloer te voorkomen.

Er zijn 3 vormen van agressie:

  1. Verbale agressie: bijv. schelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder.
  2. Fysieke agressie: bijv. schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.
  3. Psychische agressie: bijv. iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen.

Verbale en fysieke agressie kunnen allebei leiden tot psychische en andere gezondheidsklachten. Denk hierbij o.a. aan angstgevoelens en slaapproblemen. Dit zijn klachten die ertoe kunnen leiden dat de medewerker zich (langdurig) ziek meldt. Een ziekmelding kan voorkomen worden als de medewerker in een vroeg stadium naar een vertrouwenspersoon gaat of dit bespreekbaar maakt binnen de organisatie.


Onze vertrouwenspersonen en Preventiemanagers houden actief integer en gewenst gedrag onder de aandacht binnen uw organisatie. Zij vragen actief uit en laten gedragsregels evolueren. Doel is het creëren van een open cultuur en een veilig klimaat op de werkvloer.

Jaarlijks hebben 1,7 miljoen medewerkers te maken met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dit levert stress op en kost werkgevers in Nederland
elk jaar 3,1 miljard euro!

1.7 miljoen
Jaarlijkse gevallen psychosociale arbeidsbelasting
3.1 miljard
Jaarlijkse kosten psychosociale arbeidsbelasting